Všeobecné obchodní podmínky

Prodávající:
Bc. Hana Žaneta Vojtíšková Fleknová
Krakov 15, 270 35
zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městkým úřadem Rakovník
IČ: 71642951
Neplátce DPH

dále jen „Prodávající“

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “Podmínky”) jsou platné pro nákup zboží a/nebo služeb (dále jen “Zboží”) u Prodávajícího. Podmínky stanovují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.fleknova.cz.
  2. Kupujícím se pro účely Podmínek rozumí fyzická osoba – spotřebitel, která učiní u Prodávajícího objednávku Zboží a/nebo služeb (dále jen „Zboží“). Podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání Zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  3. Důležité upozornění a vyloučení odpovědnosti:
   1. Kupující užívá předmět koupě na vlastní riziko.
   2. Prodávající neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé majetkové či nemajetkové újmy vzniklé v souvislosti s užíváním Zboží, včetně jeho užívání v rozporu s pravidly, pokyny či upozorněními obsaženými v těchto obchodních podmínkách, obsažených v popise zboží, či v pokynech k používání dodaných se Zbožím.
   3. Uzavřením Smlouvy Kupující přijímá, že jakékoliv úspěchy či neúspěchy plynoucí z užívání Zboží jsou pouze věcí Kupujícího a Prodávající za ně nenese žádnou odpovědnost.
 2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  1. Prodávající uvádí u každé položky Zboží popis. V případě, že se jedná o Zboží ve formě digitálního obsahu, je toto v popisu jasně uvedeno (vč. digitálního formátu v jakém je Zboží dodáváno). V případě, že se jedná o Zboží vytvořené na zakázku/objednávku pro konkrétního Kupujícího, je toto v popisu jasně uvedeno. Pokud je Zboží definováno jako služba (např. nikoliv však výhradně konzultace), je toto u popisu uvedeno. Kupující má právo požadovat od Prodávajícího dodatečné informace týkající se Zboží, a to ještě před uzavřením Smlouvy dle těchto Podmínek. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se s popisem Zboží seznámil a je s ním srozuměn.
  2. Zbožím / předmětem koupě může být i produkt duševního vlastnictví (zejm. nikoliv však výhradně autorský obraz, fotografie, počítačová grafika), jehož autorem je Prodávající. Bez souhlasu Prodávajícího nelze Zboží volně šířit, poskytovat třetím osobám – pokud se strany nedomluví jinak.
  3. Uzavřením objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a Reklamačním řádem a vyslovuje s nimi svůj souhlas.
  4. Veškeré změny a úpravy Zboží jsou možné jedině na základě předchozí dohody mezi Kupujícím a Prodávajícím. Takovou dohodu je třeba uzavřít před uzavřehím objednávky, jinak na ni nemusí Prodávající brát zřetel.
  5. Přijetí objednávky Prodávajícím bude potvrzeno v rámci probíhající komunikace (emailem, telefonicky, nebo prostřednictvím dalších komunikačních kanálů). Kupující souhlasí s použitím elektronické formy komunikace.
  6. Prodávající má právo objednávku odmítnout v případech jakými jsou například (nikoliv však výhradně):
   1. Kupující požaduje změny nebo úpravu Zboží, na kterých se předem s Prodávajícím nedohodl
   2. předchozí opakovaná špatná platební morálka Kupujícího
   3. zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů ze strany Kupujícího
   4. Prodávající není schopen Zboží vyrobit a/nebo dodat
   5. lhůta pro dodání Zboží požadovaná Kupujícím je pro Prodávajícího nedostatečná
   6. Prodávající má morální/etické důvody pro odmítnutí objednávky
  7. Kupní smlouva (dále jen “Smlouva”) vzniká v okamžiku odeslání objednávky a zakládá vzájemná práva a povinnosti mezi Kupujícím a Prodávajícím. Smlouva a veškerá další komunikace je vedena v Českém jazyce, pokud se strany nedohodnou jinak. Prodávající uzavřenou Smlouvu archivuje, a to za účelem splnění jejího předmětu a dále v souladu s platnou legislativou.
  8. Kupující a Prodávající se mohou dohodnout na dodání Zboží vyrobeného na zakázku. Pravidla a podmínky pro takový nákup jsou uvedeny v článku 8. Podmínek.
 3. Úhrada zboží
  1. Kupující získá Zboží za cenu platnou k okamžiku odeslání objednávky / uzavření Smlouvy. V případě dodávky Zboží na zakázku je cena předmětem dohody mezi Kupujícím a Prodávajícím a může být po předchozím odsouhlasení Kupujícím navýšena za uvedených podmínek (dále viz článek. 8. Podmínek)
  2. Celková cena uvedená ve Smlouvě zahrnuje cenu objednaného Zboží a cenu případného poštovného. Poštovné obsahuje i náklady na balné. Výše poštovného je určena pro každé Zboží individuálně. Prodávající není plátcem DPH.
  3. Kupující je povinen uhradit cenu dohodnutou s Prodávajícím na základě potvrzené objednávky, a to nejdéle do 10 dnů od splatnosti faktury (u platby zálohy a následného doplatku), resp. přijetí objednávky Prodávajícím (u platby předem).
  4. Úhrada Zboží se provádí bezhotovostně, platbou na bankovní účet Prodávajícího uvedený  v potvrzení objednávky, resp. faktuře Prodávajícího. Za datum úhrady se považuje datum připsání platby na účet Prodávajícího.
  5. Jestliže Kupující do lhůty uvedené v článku 3.3. Zboží neuhradí, má Prodávající právo Smlouvu zrušit a nabídnout Zboží k dalšímu prodeji.
  6. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží, a to pod podmínkou jeho plné úhrady.
  7. Prodávají vystaví Kupujícímu účetní doklad o koupi sloužící zároveň jako záruční list.
 4. Odeslání Zboží (dodací podmínky)
  1. Prodávající odešle Zboží Kupujícímu po předchozí úhradě celkové ceny stanovené Smlouvou. Zboží je odesláno na adresu uvedenou Kupujícím ve Smlouvě. V případě, že je Zbožím konzultace, nebo kurz, hradí se plná cena Zboží před zahájením poskytování služby. V případě, kdy Kupující cenu neuhradí, nebude služba poskytnuta.
  2. Prodávající Zboží zasílá způsobem, na jakém se s Kupujícím domluví. Cena přepravy se odvíjí od zvoleného způsobu přepravy, velikosti a hmotnosti zásilky (zboží) a rychlosti doručení.
  3. Lhůta pro odeslání Zboží je uvedena u každé položky Zboží. Informace je k dispozici Kupujícímu před uzavřením Smlouvy. Lhůta pro odeslání zboží počíná dnem následujícím po dni připsání celé kupní ceny na účet Prodávajícího. U zboží vyráběného na zakázku je lhůta dodání předmětem dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím a může se lišit v závislosti na rozsahu a náročnosti zakázky. Lhůta může přesáhnout 30 dnů, přičemž Kupující je o této skutečnosti informován a souhlasí s ní ještě před uzavřením Smlouvy.
  4. Pokud si Kupující objedná více položek je pro odeslání Zboží rozhodná nejdelší lhůta uvedená ve Smlouvě (objednávka je vyřízena jako kompletní a odeslána jednou zásilkou). Odeslání Zboží po jednotlivých položkách je možné pouze po předchozí dohodě Kupujícího s Prodávajícím. V takovém případě Kupující hradí náklady na balné a odeslání každé položky Zboží resp. každé zásilky Zboží.
  5. Délka doručení zásilky Zboží závisí na podmínkách přepravce.
  6. Náklady na opětovné zaslání Zboží (pokud si Kupující Zboží od přepravní společnosti nepřevezme a zásilka je vrácena Prodávajícímu) hradí Kupující, a to před dalším odesláním Zboží.
  7. Prodávající informuje Kupujícího o odeslání Zboží. Zároveň Prodávající poskytne Kupujícímu číslo zásilky, pod kterým je tato evidována v systému přepravce.
  8. Pokud nedojde v obvyklé lhůtě od odeslání zásilky Zboží k jejímu doručení přepravcem, informuje Kupující o této skutečnosti Prodávajícího. Prodávající následně vede reklamační řízení s dopravcem. V tomto případě se Prodávající s Kupujícím dohodne na dalším postupu.
 5. Odstoupení od Smlouvy
  1. Kupující má právo vyzkoušet Zboží způsobem obvyklým při nákupu v běžném (kamenném) obchodě. Kupující má právo podle par. 53 odst. 7 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění, odstoupit od Smlouvy, a to ve lhůtě do 14 dnů od převzetí Zboží. Pokud se tak Kupující rozhodne, je povinen zaslat nepoškozené Zboží v originálním obalu a beze známek užívání nebo opotřebení společně s dokladem o koupi Zboží zpět Prodávajícímu (lhůta se počítá ke dni odeslání Zboží). Před odesláním Zboží je Kupující povinen o odstoupení od Smlouvy informovat Prodávajícího písemně prostřednictvím emailu zaslaného na adresu fleknovaz@gmail.com (nebo prostřednictvím komunikačního kanálu, který Prodávající a Kupující využívali pro dohodu o uzavření Smlouvy).
  2. V případě vrácení zboží dle článku 5.1. Podmínek vrátí Prodávající Kupujícímu odpovídající částku (cenu Zboží a náklady na nejlevnější způsob přepravy Zboží v případě, že Kupující vrací všechny položky Smlouvy) zpět, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Kupujícího.
  3. Uplatní-li Kupující právo na odstoupení od Smlouvy, má Prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Stejně tak má Prodávající nárok na náhradu (přiměřené snížení Kupní ceny) v případě, že Kupující vrátí Zboží nekompletní, opotřebované nebo jinak poškozené.
  4. Náklady na zaslání Zboží zpět Prodávajícímu hradí Kupující.
  5. Pokud Kupující obdrží spolu se Zbožím dárek od Prodávajícího, je povinen spolu se Zbožím vrátit i tento dárek, a to v původním (neporušeném) stavu. V případě, že Kupující tyto dárky Prodávajícímu nevrátí, bude toto jednání považováno za bezdůvodné obohacení Kupujícího. V takovém případě má Prodávající nárok na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny dárku.
  6. Zboží vyrobené/upravené na zakázku, nebo Zboží dodávané formou služby nelze vrátit dle článku 5.1.
  7. Kupující nemá nárok odstoupit od Smlouvy, pokud je předmětem plnění Zboží ve formě digitálního obsahu (datový soubor zaslaný prostřednictvím elektronické komunikace), pokud tento nebyl dodán na hmotném nosiči a pokud bylo takové Zboží dodáno se souhlasem Kupujícího.
 6. Práva a povinnosti Prodávajícího
  1. Prodávající je povinen odeslat Kupujícímu Zboží dle článku 4.3. a 4.4. Podmínek.
  2. Prodávající je povinen předat Kupujícímu účetní doklad o koupi Zboží. Tento doklad může být předán elektronickou formou.
  3. Prodávající má právo odmítnout objednávku z důvodů uvedených v článku 2.5. Podmínek.
  4. Prodávají má právo odstoupit od Smlouvy, pokud se plnění stane nemožným (např nikoliv však výhradně při vyprodání zboží) a pokud se s Kupujícím nedohodne na novém plnění. Pokud již Kupující Zboží uhradil, vrátí Prodávající Kupujícímu příslušnou částku zpět na jeho bankovní účet, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne odstoupení od Smlouvy.
 7. Práva a povinnosti Kupujícího
  1. Kupující je povinen uvést ve Smlouvě své celé jméno, správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu (pokud se liší). Je-li ve Smlouvě uvedena pouze jedna adresa, je tato považována za doručovací i fakturační adresu. Kupující je dále povinen uvést pravdivě všechny další údaje, které jsou nezbytné pro vytvoření Zboží na zakázku. Uvedením nepravdivých, nebo neúplných údajů se Kupující vystavuje riziku, že Zboží nebude odpovídat jeho potřebám.
  2. Kupující je povinen uhradit celou kupní cenu uvedenou ve Smlouvě. Kupující je s kupní cenou seznámen před závazným potvrzením objednávky. Podmínky pro Zboží na zakázku jsou uvedeny v článku 8. Podmínek.
  3. Kupující je povinen odebrat (převzít) objednané Zboží.
  4. Pokud při převzetí Zboží vykazuje zásilka známky poškození a/nebo porušení obalu (příp celé zásilky), má Kupující právo odmítnout převzetí zásilky z tohoto důvodu. O důvodu nepřijetí sepíše s dopravcem zápis. Pokud Kupující zásilku se Zbožím převezme, ačkoliv tato vykazuje známky poškození, ztrácí nárok na reklamaci z důvodu poškození Zboží při přepravě.
  5. Pokud je dodané Zboží v rozporu se Smlouvou, má Kupující právo, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl Zboží do stavu odpovídajícího Smlouvě, a to buď výměnou Zboží, nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, má Kupující právo požadovat přiměřenou slevu z ceny Zboží, nebo od Smlouvy odstoupit.
  6. Ustanovení článku 7.5. neplatí nebo je omezeno v těchto případech:
   1. pokud Kupující převezme od dopravce zásilku vykazující známky poškození (platí ustanovení článku 7.4.)
   2. pokud Kupující o rozporu uvedeném v článku 7.5. věděl před převzetím Zboží
   3. pokud Kupující rozpor uvedený v článku 7.5. sám způsobil.
 8. Zboží na zakázku
  1. Prodejce nabízí i zhotovení Zboží na zakázku. V takovém případě je u položky zboží (v jeho popisu) jasně stanoveno, že se jedná o Zboží/výrobu “na přání” (alternativně “na zakázku”) Kupujícího.
  2. Zbožím na zakázku se rozumí takové Zboží, které je vyrobeno (připraveno) dle specifických požadavků Kupujícího. Zároveň Prodávající sdělí Kupujícímu své možnosti a případná specifika Zboží zhotoveného na zakázku. Uzavřením Smlouvy Kupující s těmito možnostmi a specifiky vyslovuje souhlas.
  3. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku Zboží na zakázku, a to zejména (nikoliv však výhradně) v těchto případech:
   1. z kapacitních důvodů (v takovém případě může Prodávající nabídnout Kupujícímu prodloužení termínu dodání)
   2. pokud Kupující nedodá Prodávajícímu informace / podklady nezbytné pro splnění požadavku, nebo nejsou tyto údaje kompletní, pravdivé, či jsou nesmyslné
   3. pokud by byl požadavek Kupujícího v rozporu s platnou legislativou České republiky a/nebo s dobrými mravy
   4. pokud by splnění požadavku Kupujícího bylo mimo možnosti a/nebo schopnosti Prodávajícího
   5. pokud by splněním požadavku Prodávající ohrozil sebe nebo osoby sobě blízké
   6. pokud by bylo splnění požadavku v rozporu s životním přesvědčením nebo postoji Prodávajícího
   7. pokud Kupující při objednávce Zboží na zakázku nesplní podmínky stanovené Prodávajícím (uvedené v popisu položky Zboží)
  4. Kupující bude o nepřijetí svého požadavku Prodávajícím informován prostřednictvím kanálu, na kterém spolu strany komunikují (email, chat, telefon, apod).
  5. Kupující sdělí / upřesní Prodávajícímu požadavky na Zboží na zakázku ještě před uzavřením Smlouvy. Požadavky na Zboží a možnosti Prodávajícího zboží na zakázku zhotovit jsou Kupujícím a Prodávajícím konzultovány za účelem dosažení dohody.
  6. Pokud dojde k dohodě mezi Kupujícím a Prodávajícím, seznámí Prodávající Kupujícího s dobou dodání a odhadovanou cenou Zboží na zakázku.
  7. Prodávající může po Kupujícím požadovat zálohu / úhradu předem. Výše zálohy bude dohodnuta mezi Kupujícím a Prodávajícím. Taková záloha pak může činit až 60% odhadované celkové ceny Zboží.
  8. Potvrzením objednávky je mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřena Smlouva ve smyslu těchto Podmínek.
  9. Kupující obdrží doklad o provedné úhradě nebo zálohové platbě.
  10. V případě zrušení objednávky Zboží na zakázku ze strany Kupujícího se záloha nevrací. Záloha je nevratná a pokrývá náklady na materiál potřebný k výrobě zboží na zakázku.
  11. Zboží na zakázku bude vyhotoveno v termínu dohodnutém mezi Kupujícím a Prodávajícím. Nemůže-li Prodávající termín dodržet, informuje o této skutečnosti Kupujícího, a to bez zbytečného odkladu. Dále se s Kupujícím dohodne na dalším postupu (prodloužení termínu, nebo vrácení případné zálohy – ta se vrací pouze v případě, kdy dojde k pochybení na straně Prodávajícího, přičemž jde o pochybení, kterému mohl Prodávající předejít).
  12. Prodávající dodá Kupujícímu Zboží na zakázku v dohodnuté ceně. Bez předchozí domluvy s Kupujícím může Prodávající navýšit cenu o max. 5%, přičemž zvýšení ceny může odpovídat zvýšeným nákladům na materiál, nebo vyšší náročnosti zpracování.
  13. Zboží na zakázku, které splňuje dohodnuté technické parametry je Kupující povinen od Prodávajícího zakoupit.
  14. Kupující uhradí celkovou cenu Zboží na zakázku vč. poštovného (tato cena může být rozdělena na zálohu hrazenou předem a doplatek hrazený po dokončení Zboží na zakázku) bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího.
  15. Kupující nemá právo na vrácení Zboží na zakázku bez udání důvodu (dle článku 5.1. Podmínek). Kupující má právo uplatnit reklamaci. Reklamace se řídí platným Reklamačním řádem (viz. článek 9. Podmínek)
 9. Reklamační řád
  1. Záruční doba na prodávané Zboží je 24 měsíců. Reklamaci služeb, případné námitky ke konzultaci / kurzu je nezbytné uplatnit okamžitě (v průběhu poskytování služby), nejdéle ve lhůtě do 1 měsíce od skončení služby.
  2. Reklamaci nelze uplatnit na závadu, o které Kupující předem věděl.
  3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Zboží Kupujícím. Pokud v průběhu záruční doby dojde k výměně Zboží za nové, záruční lhůta stále běží ode dne prvního převzetí Zboží.
  4. Prodávající odpovídá za vady, které byly na Zboží při jeho převzetí a o kterých Kupující nevěděl, nebo nemohl vědět. Záruka se vztahuje na vady materiálu, vady vzniklé při výrobě či kompletaci Zboží provedené Prodávajícím. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, vady vzniklé používáním Zboží, nešetrnou a/nebo nesprávnou manipulací se Zbožím. Záruka se taktéž nevztahuje za vady vzniklé vyšší mocí.
  5. Pokud je Zbožím konzultace, nebo kurz, je Kupující oprávněn podat reklamaci v případě, kdy služba neproběhla v souladu s popisem konzultace / kurzu a/nebo neproběhla v předem dohodnutém termínu a délce trvání. Důvodem pro reklamaci není nedostatečné a/nebo nefunkční technické vybavení Kupujícího (včetně nedostatečné kvality připojení pro on-line přenos) a/nebo předčasné ukončení čerpání služby ze strany Kupujícího. Důvodem pro reklamaci ani není vada, o které Kupující předem věděl, nebo kterou svým chováním sám způsobil (porušením podmínek kurzu, nedodržením pokynů lektora, apod).
  6. Záruka se také nevztahuje na případy uvedené v článku 1.3. Podmínek.
  7. Kupující je povinen uplatnit záruku bez zbytečného odkladu a ve lhůtě stanovené čl. 9.1. a 9.2. Podmínek.
  8. Pokud se na Zboží objeví nepodstatná vada (tedy vada opravitelná) má Kupující právo na opravu nebo přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží.
  9. Pokud se na Zboží objeví podstatná vada (tedy vada neopravitelná), může si Kupující vybrat mezi výměnou Zboží nebo jeho součásti za nové (bezvadné), slevou z kupní ceny Zboží, nebo vrácením uhrazené ceny Zboží. Za vadu se nepovažuje estetický dojem, jaký kupující ze Zboží má (pokud se kupujícímu zboží nelíbí, přičemž Zboží splňuje veškeré domluvené parametry, pak není toto považováno za vadu výrobku). Za vadu se také nepovažují případy uvedené v článku 1.3. Podmínek.
  10. Pokud konzultace nebo kurz nenaplní deklarované podmínky, náleží Kupujícímu přiměřená sleva z Kupní ceny.
  11. Při opakovaných vadách na Zboží (3 stejné nebo 4 různé vady) může Kupující požadovat výměnu Zboží nebo jeho součásti za nové (bezvadné), nebo vrácení kupní ceny Zboží.
  12. Kupující je povinen Prodávajícího v případě uplatňování reklamace bez zbytečného odkladu informovat o preferovaném způsobu vyřízení reklamace.
  13. Při uplatnění reklamace je Kupující povinen o této skutečnosti informovat Prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu.
  14. Kupující je povinen reklamované Zboží doručit Prodávajícímu, pokud se nedohodnou jinak.
  15. Prodávající vyřídí reklamaci ve lhůtě 30 dnů od jejího oznámení Kupujícím.
  16. O způsobu vyřízení reklamace informuje Prodávající Kupujícího prostřednictvím domluveného komunikačního kanálu.
  17. V případě zamítnutí reklamace má Prodávající nárok na úhradu nákladů na vyřízení reklamace.
 10. Storno podmínky – platí je-li Zbožím poskytovaná služba
  1. Cena poskytovaných služeb se hradí ve 100% výši předem na účet Prodávajícího. Pokud nebude cena za službu uhrazena, nebude tato ze strany Prodávajícího poskytnuta.
  2. Preferovaným způsobem úhrady je bezhotovostní převod na účet Prodávajícího. Strany si mohou též dohodnout platbu v hotovosti.
  3. Pokud Kupující zruší službu ještě před jejím vyčerpáním, platí následující storno podmínky:
   1. Osobní on-line konzultace: Kupující může konzultaci před jejím začátkem zrušit, a to prostřednictvím telefonu, sms, emailu nebo službou whatsup. Při zrušení on-line konzultace nejpozději 48 hod před plánovaným začátkem se stornopoplatky nehradí. Pokud Kupující zruší konzultaci později, hradí stornopoplatky ve výši 100%. Pokud se Kupující dostaví na konzultaci se zpožděním, čas konzultace se o příslušné zpoždění bez náhrady krátí. Kupující si může s Prodávající domluvit náhradní termín konzultace. V takovém případě se cena za konzultaci nevrací a je použita na úhradu náhradního termínu.
   2. Kurzy (prezenční i on-line): Kupující může svoji účast na kurzech zrušit, a to prostřednictvím telefonu, sms, emailu, nebo službou whatsup. Při zrušení účasti ve lhůtě 10 a více dnů před zahájením kurzu, je mu vrácena celá cena kurzu; při zrušení účasti ve lhůtě 9 až 5 dnů je účtován stornopoplatek ve výši 50 % ceny kurzu; při zrušení účasti na kurzu ve lhůtě 5 – 3 dny je účtován storno poplatek ve výši 80% ceny kurzu; při zrušení účasti ve lhůtě kratší, než 3 dny, je účtován poplatek ve výši 100% ceny kurzu. Kupující může za sebe na kurz vyslat náhradníka.
  4. Pokud konzultace a/nebo kurz neproběhne z důvodu překážky na straně Prodávající, má Kupující nárok na vrácení plné ceny konzultace / kurzu, nebo na konzultaci / kurz v náhradním termínu.
 11. Ochrana osobních údajů
  1. Prodávající zjišťuje a zpracovává osobní údaje za účelem vyřízení objednávky / plnění Smlouvy uzavřené s Kupujícím a na základě platné legislativy (zejm. vedení účetnictví / daňové evidence).
  2. Veškeré poskytnuté osobní údaje jsou považované za důvěrné a bez souhlasu Kupujícího nebudou poskytnuty třetím stranám. Výjimku tvoří poskytnutí údajů vybranému dopravci za účelem dopravy Zboží od Prodávajícího ke Kupujícímu.
 12. Platnost: Tyto Podmínky vstupují v platnost ke dni 6.1.2023 a platí do odvolání. Prodávající si vyhrazuje právo Podmínky měnit. V případě změny platí ta verze pomínek, která byla platná v okamžik uzavření Smlouvy.
Share